IDG Training Course
การอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัติกรรม

IDG Academy คือผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ IDG Academy
จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทั้งใน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์หลายปีเราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างหลักสูตร ที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างดีในงบประมาณที่เหมาะสม

Creation
การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

Protection
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ในงานวิจัยและนวัตกรรม

Utilization
การนำทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์

Enforcement
กฎหมายและการบังคับใช้สิทธิ์

Creation
การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

Creation Training Course

 • ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
 • การสืบค้นเครื่องหมายการค้าเพื่อวิเคราะห์และสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า
 • การวิเคราะห์สิทธิบัตรจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์

Protection
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ในงานวิจัยและนวัตกรรม

Protection Training Course

 • Intensive Patent โครงสร้างสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ
 • Intensive Copyrights การเรียนรู้ลิขสิทธิ์แบบเข้มข้น
 • Trade Secret Management การจัดการความลับทางการค้าภายในองค์กร

Utilization
การนำทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์

Ultilization Training Course

 • การสร้างนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญาด้วยแนวคิดเทรนด์ผู้บริโภค
 • การวิเคราะห์แฟ้มทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์และตลาดซื้อขายที่น่าสนใจ

Enforcement
กฎหมายและการบังคับใช้สิทธิ์

Enforcement Training Course

 • สัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาแนวทางการป้องกันและรับมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
อบรมสิทธิบัตร

Creation Training Course
ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า
การประยุกต์ใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
การสืบค้นเครื่องหมายการค้าเพื่อวิเคราะห์และสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า
การวิเคราะห์สิทธิบัตรจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์

Protection Training Course
Intensive Patent โครงสร้างสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ
Intensive Copyrights การเรียนรู้ลิขสิทธิ์แบบเข้มข้น
Trade Secret Management การจัดการความลับทางการค้าภายในองค์กร

Ultilization Training Course
การสร้างนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญาด้วยแนวคิดเทรนด์ผู้บริโภค
การวิเคราะห์แฟ้มทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การประเมิณมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์และตลาดซื้อขายที่น่าสนใจ

Enforcement Training Course
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
แนวทางการป้องกันและรับมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ครั้งแรกในประเทศไทย!

การจัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดอบรม สัมมนา ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทร: 02-011-7161 ถึง 6 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา กรุณากด 201, 202 E-Mail: ipdept@idgthailand.com
line_qr-code
fb_qr-code

“ขอขอบคุณที่ใช้บริการกับ IDG Thailand”

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล


1 + 1 = ?

Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •