บริการบัญชี

บริการรับทำบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี 
เพื่อให้ลูกค้าได้ทำเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง รวบรวมและจัดเก็บชุดเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ 
รายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท และรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามกฎหมาย 
บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร.

ค่าบริการรายเดือน

  **จำนวนบิลที่มากกว่านี้ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-0117161 ต่อ 100

ขอบเขตการให้บริการ
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
• จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
• จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
• จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

ค่าบริการรายปี

  **จำนวนบิลที่มากกว่านี้ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-0117161 ต่อ 100

ขอบเขตการให้บริการ
• จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
• จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
• จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
• ปิดบัญชีประจำปี เพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน
• จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อการตรวจสอบงบการเงินตามกฎหมาย

*หมายเหตุ : ค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องานและบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบการ
**หมายเหตุ : เอกสาร 1 บิล หมายถึงรายการค้าที่เกิดขึ้น เช่น บิลใบเสร็จ,บิลซื้อ,บิลขายเป็นต้น
***หมายเหตุ : ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าวิชาชีพรายปีและค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี

ฟอร์มติดต่อฝ่ายบัญชี

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
© Copyright 2013-2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda

Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy