การเป็นตัวแทนถ่ายทอดเทคโนโลยี

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าหรือเทคโนโลยีที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว สามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่

  1. ใช้เอง
  2. ขายให้ผู้อื่น
  3. อนุญาตให้ผู้อื่นใช้หรือให้ผู้อื่นเช่าสิทธิ (Licensing)

ทีม IDG จะเข้าไปวิเคราะห์ศักยภาพของเทคโนโลยีของคุณจากมุมมองด้านกฎหมาย ด้านการเงินและการตลาด ด้านเทคนิค และแนะนำกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้หากเราเห็นว่างานของคุณมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สูง เราจะดำเนินการเป็นตัวแทนในการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี

Technology